تعمیر آکومولاتور

معمولا تمام آکومولاتورھا به ھنگام حمل و تحويل حاوی مقداری گاز ازت ميباشند که لازم است بعداز نصب مجددا ازت مورد نياز مطابق دستورالعمل سازنده ماشين و به ميزانی که در مستندات دستگاه ذکر شده تزريق شود.

درپوش ھای محافظ نصب شده بر روی اتصالات ھيدروليک آکومولاتور تا قبل از نصب نبايد از محلپخود خارج شوند اين امر به منظور پيشگيری از ورود ھرگونه آلودگی به درون آکومولاتور ميباشد.

اين تجھيز بايد توسط قيد و بندھای خاصی که جھت اينکار طراحی شده در محل خود نصب و محکم شود آکومولاتور را ميتوان بطور عمودی ويا افقی نصب کرد ولی ترجيحا عمودی وحداکثر با ۵٢ درجه انحراف نسبت به خط قائم نصب ميشود. تجھيزات ايمنی که بر روی آکومولاتور نصب ميشوند عبارتند از شير اطمينان مانومتر شير قطع و وصل جھت ارتباط با خط تخليه سيستم ھيدروليک که ميتواند از نوع سلونوئيدی يا با عملکرد دستیباشد و نيز يک شير قطع و وصل با عملکرد دستی جھت ارتباط آکومولاتور با خط فشار ميباشد. تعمیر آکومولاتور

اجزا ايمنی آکومولاتور يا بوسيله لوله يا از طريق نصب بر روی يک بلوک به آکومولاتور متصلميشوند ھميشه قبل از آکومولاتور يک عدد شير يکطرفه بر روی مسير فشار نصب ميشود تا ازرگشت جريان به ھنگام خاموش بودن سيستم و اعمال ضربات فشاری به پمپ هیدرولیک پيشگيری شود. قبل از انجام ھرگونه تعميرات بر روی سيستم ھيدروليک نخست بايد پمپ را خاموش کرده و بعدشير تخليه آکومولاتور را باز نماييد تا روغن پرفشار ذخيره شده در آکومولاتور به مخزن تخليه شود.ودر صورتيکه ھدف انجام تعميرات بر روی خود آکومولاتور است علاوه برآن شير قطع و وصلفشار ورودی به آکومولاتور نيز بايد بسته شود اين امر به منظور پيشگيری از بروز ھرگونه حادثه و يا ھدر رفت روغن حايز اھميت ميباشد. تعمیر آکومولاتور در محل

در طرحھايی که از شير سلونوييدی جھت تخليه اتوماتيک فشار به تانک استفاده ميشود مطابق شکل زير اين شيربر روی بلوک متصل به آکومولاتور نصب ميشود. توسط يک شيرقطع و وصل امکان ارتباط به مسير فشار را پيدا کرده اند.لذا در صورت نياز به انجام تعميرات برروی يکی از آنھا اين امکان فراھم ميباشد تا با قطع کردن فشار ورودی به اين آکومولاتور آن را تعمير کرد. تعمیر آکومولاتور در تهران

روش های تعمیر و نگهداری اکومولاتور

مثال ۶ حالتی از نصب آکومولاتور را نشان ميدھد که ترکيبی از کپسولھای ازت و يک آکومولاتور پيستونی ميباشد اينگونه طراحی در مواردی بکار ميرود که قرار است تغييرات کمی در فشار جريان خروجی از آکومولاتور وجود داشته باشد. در اين سيستم با توجه به اينکه حجم کپسولھای ازت زياد ميباشد لذا با حرکت پيستون موجود در آکومولاتور پيستونی تغييرات فشار بسيار جزيی ميباشد. اين طرح بيشتر جھت سيستم ھای دقيق و دستگاھ ھای تست ھيدرواستاتيک مورد استفاده قرار ميگيرد. بديھی است در اينگونه سيستمھا فقط يک بلوک ايمنی بر روی آکومولاتور پيستونی نصب ميشود. در کپسولھای ازت ھيچگونه تيوپی نصب نميشود زيرا وظيفه جدا کردن فضای گاز و روغن توسط پيستون موجو در آکومولاتور پيستونی صورت ميگيرد.

انتخاب آکومولاتور

جنس تيوپ آکومولاتور متناسب با سيالی که با آن در تماس است بايد انتخاب شود لذا قبل از ھرگونه سفارش کالا يا حتی تيوپ ھای در دسترس تطابق آن با سيال بايد مورد بررسی قرار گيرد.

البته بايد توجه داشت محدوده دمايی که در جدول ذکدر شده حداکثر دمايی است که تيوپ آکومولاتور ميتواند تحمل کند و نه خود آکومولاتور زيرا دمای روغن ھيچگاه از ۵۵ درجه سانتيگراد نبايد فراتر رود.
ذخيره سازی و انبار کردن تيوپ آکومولاتور

عمر نگھداری تيوپ آکومولاتور تحت شرايط نرمال يک سال ميباشد. گرچه اگر شرايط بھينه باشد تا دو سال ھم قابل نکھداری ميباشد.
مقصود از شرايط نرمال حالتی است که در آن تيوپ از تماس با حرارت بيش از حد محفوظ است و در نزديکی يا مجاورت اجسام داغ يا لوله ھای حاوی سيالات داغ نگھداری نميشود علاوه بر اين

تيوپ جھت محافظت در برابر نور مستقيم خورشيد و تابش آفتاب در کيسه ھای سياه رنگ نگھداری ميشود و بدور از ھرگونه مواد يا حلالھای شيميايی. نور لامپ ھای فلوروسنت و اشعه فرا بنفش ميتواند تيوپ را دچار فرسودگی زود رس نمايد در نھايت تيوپ بايد در جای خشک و خنک انبارشو د عواملی که ذکر شد ميتواند تيوپ را ترک دار و دچار پوسيدگی کند.

در شرايط بھينه بايد تيوپ تا رسيدن به اندازه واقعی با گاز ازت پر شود و با قرار دادن آن در يک کيسه سياه رنگ ضخيم اين کيسه نيز با گازازت پر شود. مجموعه در جعبه مقوايی قرار داده شودو در نھايت در جای خشک و خنک و بدور از آفتاب و ازن و يا تجھيزاتی که ازن توليد ميکنندنگھداری شود.
شارژ آکومولاتور

فقط از گاز ازت (نيتروژن ) جھت شارژ آکومولاتور بايد استفاده کرد و به ھيچ وجه نبايداز اکسيژن يا ھوا برای اين منظور استفاده نمود.برای شارژ نيتروژن ميتوان از تجھيزات مخصوص اينکارمطابق شکل زير استفاده کرد. به ھنگام استفاده از شير شارژ نيتروژن بايد توجه داشت که رزوه روی شير و و شيلنگ مربوطه با آکومولاتور و کپسول حاوی نيتروژن مطابقت داشته باشد عدم توجه به اين نکته ميتواندباعث بروز حادثه يا مشکلات ايمنی و نيز نشت گاز و عدم شارژ کامل آکومولاتور را بدنبالداشته باشد.

توجه داشته باشيد کپسولی که حاوی گاز نيتروژن است و جھت تزريق استفاده ميشود دارای رگلاتور باشد تا بتوان فشار تزريق را کنترل کرد. با توجه به طراحی ھای متفاوتی که برای سوپاپ تزريق گاز آکومولاتور وجود دارد لذا انواع شير شارژ اکومولاتور نيز برای اينکار وجود دارد و به پيش از اقدام به تزريق گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.

تعمیر آکومولاتور