فشار شکن ویکرز

در هر سیستم و مدار هیدرولیکی شیر های کنترل فشار هیدرولیک وجود دارند. وظیفه اصلی این نوع شیر ها محافظت از پمپ و مدار در برابر افزایش فشاری است که به صورت ناخواسته امکان بروز آن در مدار وجود دارد. عمده ترین و پرمصرف‌ترین شیر های کنترل فشار هیدرولیک رلیف ولو ها، ردیوسینگ ها، آنلودر ها و کانتربالانس ها می‌باشند که با توجه به نیاز مدار به کار گرفته می‌شوند. این نوع شیر ها مانند شیر های کنترل جریان با روش نصب به صورت سرراهی، بلوکی و زیرشیری تولید می‌شوند. از کمپانی های مطرح سازنده شیر کنترل فشار هیدرولیک می توان به دوپلوماتیک ایتالیا، رکسروت آلمان، دکما چین و نیوان ایران اشاره کرد. فشار شکن ویکرز
شیر کنترل فشار هیدرولیک چیست؟

انرژی هیدرولیک توسط یک محرک اولیه که عموماً الکتروموتور می باشد، پمپ هیدرولیک را به گردش در می آورد. طبق اصل سوم هیدرولیک، فشار در اثر مقاومت در مسیر به وجود می آید. به عبارت دیگر فشار هیدرولیک با مقاومت بار در برابر جریان پمپ هیدرولیک به وجود می آید. پمپ هیدرولیک نیز می باید این فشار به وجود آمده را تحمل کند. حال اگر شرایطی خاص و یا غیر قابل پیش بینی شده در مدار هیدرولیک به وجود آید، مانند شرایط زیر:

در طول کارکرد زمانی مدار فعالیتی در مدار صورت نگیرد و پمپ نیز متوقف نشود.

خرید فشار شکن ویکرز
به هر دلیلی سیلندر در یک موقعیت نامطلوب متوقف شود.
سیلندر می باید در انتهای کورس خود به مدت زمانی زیاد بماند.
یک نیروی پیش بینی نشده و یک فشار مضاعف بر مدار تحمیل شود. فروش فشار شکن ویکرز

بنابراین در هر یک از شرایط فوق احتمال آسیب دیدن پمپ و سایر اجزا و تجهیزات، اتلاف توان و افزایش دما در مدار هیدرولیک بسیار زیاد می گردد. لذا می باید به نحوی ایمنی مدار به نحو قابل محسوسی افزایش داد که بهترین حالت بتوان حداکثر فشار سیستم و حداکثر جریان پمپ کنترل شود. قیمت فشار شکن ویکرز

در یک سیستم هیدرولیک توان خروجی، تابعی از فشار و جریان روغن می باشد. بنابراین در راستای دستیابی به یک مدار هیدرولیکی به پارامترهای زیر بستگی دارد:

فشار سیستم
ابعاد و اندازه های سطح مقطع های مربوط به شیر ها و سیلندرها
مقدار دبی سیستم

حداکثر نیروی مورد نیاز توسط سیلندر تابعی از حداکثر فشار سیستم و سطح مقطع پیستون و میله پیستون بوده لذا جهت کنترل دقیق نیروی ایجاد شده در سیلندرها، بستگی به کنترل دقیق سطح فشار سیستم دارد. در نتیجه سایر اجزای مورد استفاده در مدار هیدرولیک را در مقابل تنش های غیرمجاز، محافظت می نماید. شیر های کنترل فشار فشار تجهیزاتی در سیستم های هیدرولیکی می باشند که به وسیله آنها می توان فشار سیستم را تعیین، محدود و یا کاهش داد. به طور کلی فشار سیستم یک مدار هیدرولیکی تحت تاثیر آنها قرار می گیرد.

این شیر ها همانند شیر های کنترل جهت به صورت نرمال باز و نرمال بسته نیز می توان تقسیم بندی نمود. هنگامی که جریان روغن از دهانه ورودی به شیر کنترل فشار وارد می شود از طرف دهانه خروجی نتواند خارج شود، فشار به قدری بالا می رود که شیر کنترل فشار در حالت عدم تعادل قرار گیرد.

از طرف دیگر شیر های کنترل فشاری که در حالت نرمال باز هستند، جریان روغن آنقدر از شیر عبور می کنند که شیر کنترل فشار به سمت تعادل حرکت نماید. در این حالت جلوی عبور یک قسمت از جریان یا کل آن را مسدود می نماید. از مهمترین شیر های کنترل فشار عبارتند از:

انواع شیر کنترل فشار هیدرولیک

شیر اطمینان ساده
شیر اطمینان ترکیبی
شیر کاهنده فشار
شیر بی بار کننده
شیر متعادل کننده
شیر ترتیبی
سوئیچ فشاری

فشار شکن ویکرز