جک هیدرولیک

جک هیدرولیک یک عملگر خطی است که برای اعمال نیرو به یک قطعه و یا بلند کردن و جابجا کردن قطعات سنگین به کار می رود. هر گونه واحد هیدرولیکی که از یک پیستون یا پلانجر ساخته شده و درون یک محفظه ی استوانه ای توسط سیال تحت فشار کار انجام دهد، سیلندر نامیده می شود. از عملگرها در سیستم هیدرولیک به منظور تبدیل قدرت سیال تحت فشار به قدرت مکانیکی استفاده می شود؛ به عبارت دیگر عملگر وسیله ای است که توان هیدرولیکی را به توان مکانیکی تبدیل می کند. خرید جک هیدرولیک

سیلندر ها عضوی تاثیرگذار در سیستم های هیدرولیک هستند که با دریافت سیال تحت فشار از خط تغذیه، پیستون موجود در داخل سیلندر هیدرولیک را در امتداد خط راست حرکت می دهند؛ مقدار نیروی خروجی برابر حاصلضرب فشار در سطح پیستون است. مقدار کار انجام شده در هر کورس نیز برابر حاصلضرب فشار در سطح پیستون در جابه جایی پیستون  است. میزان قدرت به وجود آمده به دبی روغن، افت فشار در جک و راندمان کلی آن بستگی دارد. لازم به تاکید است که سرعت انجام کار به مقدار دبی سیال ورودی به داخل سیلندر هیدرولیک بستگی دارد. عملگرها می توانند مانند سیلندر حرکت خطی و مانند موتور حرکت دورانی تولید نمایند. فروش جک هیدرولیک

انتقال حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر، وارد کردن فشار مستقیم، حرکت مستقیم کاهشی و غیره از جمله موارد کاربرد سیلندرهای هیدرولیک خطی است. قیمت جک هیدرولیک

آنچه در سیلندر هیدرولیک عامل حرکت محسوب می شود، نیروی سیال تحت فشار است. هر سیستم هیدرولیک شامل یک موتور هیدرولیکی، یک پمپ هیدرولیکی، تعدادی سیلندر و مجموعه ای از اتصالات و قطعات مکمل است. هر سیلندر هیدرولیک نیز متشکل از بدنه، پیستون، میله پیستون و قطعات آببند است.
انواع سیلندر هیدرولیک از لحاظ عملکرد

سیلندر های هیدرولیک طبق نحوه عملکردی که دارند نیز به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند. سیلندر خطی یک طرفه و سیلندر خطی دو طرفه دو نمونه پرکاربرد از انواع سیلندر های هیدرولیک هستند.

سیلندر هیدرولیک دو طرفه

در سیلندر خطی دو طرفه هیدرولیک، فشار سیال به هر دو طرف سیلندر وارد می شود و به این ترتیب کار در هر دو طرف انجام می شود. حرکت رفت و برگشت در آنها توسط فشار روغن انجام می شود. به عبارت دیگر در هر دو کورس رفت و برگشت توانایی اعمال نیرو خواهد داشت. سیلندر های دو طرفه می توانند به صورت دو محوره یا تک محوره باشند. در سیلندر دو محوره قطر دو پیستون مساوی است و نیروهای وارد شده در دو جهت یکسان است.

نماد شماتیک سیلندر هیدرولیک دو طرفه

در تصویر زیر نمونه ای از یک سیلندر هیدرولیک که در دوطرف کار انجام می دهد را مشاهده می کنیم؛ واضح است که سرعت حرکت دو میله پیستون با هم برابر است.

نمونه ای از ساختار داخلی سیلندر هیدرولیک دو طرفه

ساختار داخلی سیلندر هیدرولیک دو طرفه

عملکرد جک دو طرفه

با ورود جریان روغن از دهانه ورودی (سمت پیستون) به سیلندر، پیستون تحت فشار قرا گرفته و شروع به فشارسازی می نمایند. پس از آنکه فشار به حد کافی رسید، میله پیستون شروع به حرکت نموده و مایع فشرده موجود در قسمت میله پیستون از طریق دهانه مرتبط به مخزن روغن تخلیه می گردد. حرکت معکوس یعنی برگشت میله پیستون بدین ترتیب که روغن فشرده از دهانه میله پیستون وارد لوله سیلندر شده و پس از فشارسازی، روغن فشرده بخش پیستون از دهانه سمت پیستون به مخزن روغن تخلیه و در نهایت میله پیستون به داخل سیلندر برمی گردد.

عملکرد سیلندر در حرکت رفت و برگشت

در سیلندر های دوطرفه با یک میله پیستون، با وجود یکسان بودن دبی، دو نیرو و سرعت مختلف در حرکات رفت و برگشت به دست می آیند. علت این امر، تفاوت در سطح مقطع دو سمت پیستون می باشد. به علت به وجود میله پیستون در سمت راست، حجم فضای خالی کمتری نسبت به سمت چگ یعنی از از سمت پشن پیستون می باشد. با توجه به قانون و رابطه پیوستگی V=Q/A، با کاهش سطح مقطع، سرعت افزایش می یابد. در ضمن کوچکتر بودن سطح مقطع در سمت میله پیستون، باعث تولید نیروی کمتر می شود. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که در این سمت، سرعت بیشتر و نیرو کمتر است. برای درک این مفهوم مدار زیر را در نرم افزار Fluidsim رسم کنید.

عملکرد سیلندر در حرکت رفت و برگشت

سرعت سیلندر

سرعت حرکت سیلندر وابسته به دبی روغن ورودی و سطح مقطع سیلندر و میله پیستون آن می باشد. اگر دبی ورودی یکسان باشد سرعت از طریق رابطه زیر بدست می آید.

V=Q/A
V: سرعت پیستون
Q : دبی روغن
A: سطح مقطع پیستون

به علت آنکه حجم در سمت میله پیستون کوچکتر است بنابراین در زمان برگشت، سیلندر زودتر، با سرعت بیشتر و در زمان کمتری نسبت به حرکت رفت مسیر را طی نموده و به مکان اولیه برمی گردد. در نتیجه سرعت در موقع حرکت به داخل بیشتر از سرعت در موقع حرکت خروجی می باشد.

سیلندر هیدرولیک یک طرفه

نوعی دیگر از سیلندر هیدرولیک خطی وجود دارد که به سیلندر برگشت فنری معروف است. در این سیلندر ها با برداشتن فشار، پیستون به کمک نیروی فنر به حالت اولیه خودش برمی گردد. در تصویر زیر نمونه ای از یک سیلندر هیدرولیک که برگشت فنری می باشد را مشاهده می کنید.

سیلندر هیدرولیک یک طرفه

سیلندر های برگشت فنری به دلیل محدودیتی که فنرها دارند برای مواردی که طول کورس زیاد باشد مورد استفاده قرار نمی گیرند.

لازم است به این نکته اشاره شود که اگر برای بازگشت پیستون در سیلندر هیدرولیک یک طرفه از فنر استفاده نشود، برگشت به حالت اول به کمک نیروی وزن یا یک روش مکانیکی دیگری خواهد بود.

جک هیدرولیک